คุณมันทนา จิระประพัฒน์

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา อนุกรรมการแผนกสตรี