คุณมนเทียร เลิศเทียรดำรง

ประธานอำนวยการสมัยที่ 13