คุณมณี แซ่ลิ้ม

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกสตรี