คุณมณี แซ่ลิ้ม

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกสตรี