คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา