คุณพิบูลย์ พงศกรรุ่งโรจน์

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกสมาชิกภาพ