คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ

ประธานกรรมการอาวุโส , ที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา และที่ปรึกษาแผนกสตรี