คุณพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 16