คุณพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล

ประธานกรรมการอาวุโสถาวร