คุณพงศ์ ชัยพารา

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา