คุณพงศ์เทพ พฤกษ์วัฒนากุล

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 14