คุณพงศ์ศักดิ์ มงคลสุนทรโชติ

ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 20