คุณปุณณ์ชัย รัชตะเจริญศักดิ์

กรรมการบริหาร และประธานควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน