คุณปรีชา ไพรภัทรกุล

กรรมการและรองประธานแผนกวัฒนธรรมและการศึกษา