คุณประเสริฐ กิตติภูมิวงศ์

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา