คุณประเสริฐ กิตติภูมิวงศ์

กรรมการและรองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกืฬา