คุณประเสริฐ กิตติภูมิวงศ์

กรรมการและรองประธานแผนกบันเทิงและการกีฬา