คุณประวิทย์ ลิ้มวิริยะเลิศ

กรรมการ และรองประธานอนุกรรมการแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน