คุณบัญชา เลิศไพรวัลย์

ประธานกรรมการอาวุโสและที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา