คุณบัญชา เลิศไพรวัลย์

ประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาแผนกบันเทิงและการกีฬา