คุณนฤมล ลิ้มวัฒนะกูร

รองประธานกรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาสตรี