คุณธเนศ เดวิด วีรวรรณ

กรรมการบริหาร ประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์ และประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย