คุณต่อศักดิ์ เหรียญทิพยะสกุล

กรรมการบริหาร , ประธานแผนกปฏิคม และรองประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม