คุณชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

กรรมการบริหาร และรองประธานควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน