คุณชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

กรรมการบริหารและรองประธานอนุกรรมการแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน