คุณชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์

รองประธานกรรมการอาวุโส