คุณชัยณรงค์ วิสุทธิรานนท์

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน