คุณชนินท์ แซ่ลิ้ม

กรรมการ และรองประธานอนุกรรมการแผนกบันเทิงและการกีฬา