คุณจุ้ย ลิ่มกตัญญู

กรรมการบริหาร และรองประธานควบคุมดูแลอนุสรณ์สถาน