คุณจันทรา เกตุวรวิทย์

กรรมการอาวุโสและที่ปรึกษาแผนกสตรี