คุณจันทรา เกตุวรวิทย์

กรรมการอาวุโส และที่ปรึกษาสตรี