คุณขรรค์ชัย มังกรกนก

กรรมการบริหาร และรองประธานแผนกปฏิคม