คุณกีรพัฒน์ รัตนสิริสวัสดิ์

กรรมการ และรองประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม