คุณกมลพร แซ่นิ้ม

กรรมการ รองประธานอนุกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์และแผนกบันเทิงและการกีฬา และฝายหาทุนอนุกรรมการแผนกสตรี