งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18​

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 วันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม