คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

แบ่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง

นายกสมาคม

อุปนายกสมาคม (สมัยปัจจุบัน)

คณะกรรมการ
(สมัยปัจจุบัน)

คณะกรรมการ
(สมัยปัจจุบัน)

คณะกรรมการ
(สมัยปัจจุบัน)

คณะกรรมการ
(สมัยปัจจุบัน)

คณะกรรมการ
(สมัยปัจจุบัน)

คณะกรรมการ
(สมัยปัจจุบัน)

รับข่าวสาร และ ร่วมกิจกรรม

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย