งานพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 21

งานพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 21

ณ ห้องประชุมชั้น 2 หออภิชาตบุตรโดยมีคณะกรรมการอาวุโสและคณะกรรมการบริหารมาร่วมงาน เวลา 10.00 น.ทุกท่านได้ทำการสักการะบรรพบุรุษร่วมกัน จากนั้นเข้านั่งประจำที่ ณ ห้องประชุม คุณพงศ์ศักดิ์ มงคลสุนทรโชติ ประธานอำนวยการกรรมการอาวุโส สมัยที่ 20 ได้ให้การชี้นำคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 28 – 29 ให้การงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท่านมีใจกุศล สละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ สร้างคุณูปการมากมาย บัดนี้ได้ครบวาระและเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานกรรมการอาวุโสถาวร และคุณสมาน ลิ่มทองแท่ง ได้เข้ารับดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 21 โดยมีมติจากการประชุมวิสามัญประจำปี วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งคุณสมาน ลิ่มทองแท่ง ได้เข้ามาในคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งอุปนายก 8 ปี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯทสมัยที่ 27 และ 28 จำนวน 2 ปี ตลอดเวลานั้นคุณสมานได้ทำภารกิจต่างๆ ด้วยความพากเพียร อาทิ ฌครงการต้นกล้าตระกูลลิ้ม ก่อตั้งชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างความสมัครสมานของวงษ์ตระกูลอย่างมาก