งานสักการะบรรพบุรุษ ฤดูเหมันต์ ประจำปี พ.ศ.2563

งานสักการะบรรพบุรุษ ฤดูเหมันต์ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีสักการะบรรพบุรุษ โดยจัดพิธีในการเคารพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ อีกทั้งเพิ่มความสามัคคีแก่ชมรมภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และเป็นการปลูกฝั่งให้ต้นกล้าตระกูลลิ้มได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอาวุโส คณะกรรมการบริหาร ชมรมลูกหลานตระกูลลิ้มและชมรมบัณฑิต เป็นอย่างดี จนงานพิธีที่ได้จัดขึ้นเป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วง