ใบสมัครสอบชิงทุน

ใบสมัครสอบชิงทุน

กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2564

– ระดับประถมศึกษา 10,000 บาท

– ระดับมัธยมต้น ปลาย และ ปวช 10,000 บาท

– ระดับอุดมศึกษา และปวส 12,000 บาท

วันเปิดรับสมัคร : 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม พ.ศ.2563

กำหนดวันสอบชิงทุนในช่วงระหว่าง 3 เดือน : 1 มกราคม-31 มีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศผลสอบชิงทุน : 20 เมษายน พ.ศ.2564

มอบทุนการศึกษา : งานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ณ สมาคมตระกูลลิ้มฯ